ZA PACIJENTE I JAVNOST PREVENCIJA I LEČENJE RAKA REGISTAR ZA RAKZA STRUČNU JAVNOSTPRETRAŽITE
O INSTITUTU NOVOSTITELEMEDICINAINFORMACIONI SISTEM KORISNI LINKOVISADRŽAJKONTAKT
O INSTITUTU ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE :: ISTRAŽIVANJA
Odobrene i aktivne kliničke studije u 2013/2014. godini:
1. Produžetak protokola lečenja za ispitanike koji su učestvovali u fazi 3 ispitivanja tivozanib hidrohlorida u poređenju sa sorafenibom kod karcinoma bubrežnih ćelija (AV-951-09-301)
Broj protokola: AV-951-09-902
Glavni istraživač: prof. dr Dušan Jovanović
2. Randomizovana, otvorena, multicentrična studija IIIb faze u kojoj se porede dva dozna režima trastuzumaba, svaki u kombinaciji sa hemioterapijom cisplatinom/kapecitabinom, kao terapije prve linije kod pacijenata sa HER2 pozitivnim metastatskim adenokarcinomom želuca ili gastro-ezofagealnog spoja koji prethodno nisu dobijali terapiju za svoju metastatsku bolest.
Broj protokola: BO27798B
Glavni istraživač: prof. dr Dušan Jovanović
3. Dvostruko-slepa, randomizovana, studija II faze PledOx®a, sa tri grane i dve različite doze u kombinaciji sa FOLFOX6 u odnosu na placebo+FOLFOX6 kod pacijenata sa uznapredovalim metastatskim kolorektalnim karcinomom (gradus IV)
Broj protokola: PP095 (PLIANT)
Glavni istraživač: prof. dr Dušan Jovanović
** Studija odobrena od strane Etičkog komiteta IOV, centar nije još iniciran
4. Ispitivanje III faze u kome se poredi kombinacija vinflunina i capecitabina sa monoterapijom capecitabinom kod pacijentkinja sa uznapredovalim karcinomom dojke prethodno lečenim ili rezistentnim na antracikline i koje su rezistentne na taksane
Broj protokola: L00070 IN 305 BO
Glavni istraživač: prof. dr Jasna Trifunović
5. Internacionalna, multicentrična, otvorena studija faze III sa dve grane u kojoj se ispituje primena bevacizumab-a kao adjuvantne terapije kod pacijenata sa receptorski trostruko negativnim karcinomom dojke,
Broj protokola: BO20289
Glavni istraživač: prof. dr Jasna Trifunovic
6. Faza III multicentričnog, dvostruko-slepog, randomizovanog kliničkog ispitivanja paralelnih grupa u cilju poređenje efikasnosti i sigurnosti leka Hercules u odnosu na lek Herceptin® kod pacijentkinja sa HER2+ metastatskim karcinomom dojke,
Broj protokola: MYL-Her-3001
Glavni istraživač: prof. dr Jasna Trifunović
7. Multicentrično, otvoreno, nerandomizovano ispitivanje pertuzumaba u kombinaciji sa trastuzumabom i taksanom u prvoj terapijskoj liniji bolesnica sa HER2 pozitivnim uznapredovalim (metastatskim ili lokalno recidivirajućim) karcinomom dojke,
Broj protokola: MO28047
Glavni istraživač: prof. dr Jasna Trifunović
8. Faza III, randomizovano, dvostruko slepa studija za proecnu efikasnosti i bezbednosti leka ABP 980 u odnosu na trastuzumab kod ispitanica sa ranim karcinomom dojke pozitivnim na HER 2
Broj protokola: 20230283
Glavni istraživač: prof. dr Jasna Trifunović
** Studija odobrena od strane EK i Agencije za lekove, 2013, centar u procesu inicijacije
9. Treća faza ispitivanja radi upoređivanja bezbednosti i efikasnosti Lapatiniba plus Trastuzumaba plus Aromataze inhibitor (AI) naspram Trastuzumaba plus AI naspram Lapatiniba plus AI koji se daju kao prva linija terapije kod pacijentkinja u postmenopauzi sa pozitivnim hormonskim receptorom, HER-2 pozitivnim metastatskim karcinomom dojke (MKD), koje su primale Trastuzumab i endokrinu terapiju u okolnostima neoadjuvantne i/ili adjuvantne primene leka,
Broj protokola: EGF114299
Glavni istraživač: prof. dr Darjana Jovanović
10. Randomizovana, dvostruko slepa, placebom kontrolisana studija 3. faze adjuvantne terapije lekom Vemurafenib (RO5185426) kod pacijenata sa hirurški uklonjenim, braf-mutiranim melanomom kože sa visokim rizikom od recidiva,
Broj protokola: GO27826
Glavni istraživač: prof. dr Darjana Jovanović
11. Efikasnost i bezbednost dugoročnog lečenja (6 meseci) Innohep® - om nasuprot antikoagulantnoj terapiji antagonistom vitamina K (Warfarin-om) u lečenju akutne venske tromboembolije kod pacijenata obolelih od kancera
Broj protokola: IN 0901 INT
Glavni istraživač: prof. dr Darjana Jovanović
12. Randomizovano ispitivanje 4. faze za poređenje 2 režima intravenskog davanja temsirolimusa (TEMSR) kod ispitanika sa recidivirajućim, refraktornim mantl ćelijskim limfomom
Broj protokola: 3066K1-4438-WW (Pfizer Protocol B1771007)
Glavni istraživač: prof. dr Darjana Jovanović
13. TAMIGA-M028347 dvostruko slepo, placebom kontrolisano, randomizovano ispitivanje IIIb faze za procenu efikasnosti i bezbednosti standardne terapije (ST) +/-kontinuirana terapija bevacizumabom po progresiji bolesti (PB) kod pacijenata sa glioblastomom (GBM) posle prve linije terapije zračenjem, temozolomidom i bevacizumabom
Broj protokola: M028347
Glavni istraživač: prof. dr Darjana Jovanović
** Studija odobrena od Etičkog komiteta 2013 g., potrebno odobrenje Agencije centar nije iniciran
14. MAB-EASE-M02810 intervencijska, komparativna, randomizovana, multicentrična studija faze IIIB u paralelnim grupama koja procenjuje efikasnost supkutanog (SC) rituksimaba u poređenju sa intravenskim (IV) rituksimabom, oba u kombinaciji sa CHOP (R-CHOP) kod predhodno nelečenih pacijenata sa CD20 pozitivnim difuznim B krupnoćelijskim limfomom (DBKL)
Broj protokola: M02810
Glavni istraživač: prof. dr Darjana Jovanović
** Studija odobrena od Etičkog komiteta 2013 g., centar nije iniciran
15. Prospektivno, nerandomizovano, multicentrično, multinacionalno otvoreno ispitivanje faze III u dve kohorte za procenu bezbednosti asistirane i samostalne supkutane primene trastuzumaba kao adjuvantne terapije kod pacijenata sa operabilnim ranim HER2 pozitivnim karcinomom dojke
Broj protokola: MO28048,
Glavni istraživač: prim. dr Jasna Pešić
16. Randomizovana, multicentrična, otvorena studija III faze za procenu efikasnosti i bezbednosti Trastuzumab emtansina u odnosu na Trastuzumab kao adjuvantnu terapiju za pacijentkinje sa HER2-pozitivnim primarnim karcinomom dojke koje imaju rezidualni tumor patološki prisutan u dojci ili aksilarnim limfnim čvorovima posle preoperativne terapije
Broj protokola: BO27938
Glavni istraživač: prim. dr Jasna Pešić
17. Otvoreno ispitivanje sa jednom terapijskom grupom, faze III, sa fleksibilnim doziranjem oralno primenjenog tapentadola PR kod ispitanika sa hroničnim bolom usled malignog tumora koji su završili period održavanja u okviru kliničkog ispitivanja KF5503/15
Broj protokola KF5503/52,
Glavni istraživač: dr Eržebet Patarica-Huber
18. Faza III multicentrično, otvoreno, randomizovano ispitivanje efikasnosti injekcija leukocitnog interleukina (Multikine) uz standardnu terapiju (operacija + radioterapija ili operacija + istovremena hemioterappija) u poredjenju sa samo standardnom terapijom kod pacijenata sa uznapredovalim primarnim karcinomom skvamoznih ćelija usne duplje ili mekog nepca
Broj protokola: CSOO1P3
Glavni istraživač: prof. dr Marko Erak
 
Laboratorijska istraživanja:
Biološke aktivnosti derivata fulerena C60 - in vitro i in vivo modeli
MRI i UV-VIS spektroskopija malignih telesnih fluida
Skrining antitumorskih lekova (cis-platinum derivati, daunorubicin derivati, tiazofurin derivati)
Primarne humane kulture ćelija - karakterizacija i identifikacija
Genetske abnormalnosti kod pacijenata sa limfomima
MDR studije kod primarnih humanih karcinoma
ISTRAŽIVANJA
NAZAD  
 
, Institut za onkologiju Vojvodine Naslovna | Komentar o prezentaciji | Autori