9th International Inter University Scientific Meeting
Academy of Studenica
CLINICAL PROBLEMS IN COLORECTAL CANCER &
ARCHEOLOGY AND MEDICINE


Organizer: Institute of Oncology Sremska Kamenica, Serbia and Montenegro
President: Prof.Dr. Vladimir Vit. Baltić Vice-presidents:
Prof. Dr Milan Breberina, Prof. Dr. Zoran Krivokapić
ISSN 1450-708

Content
6 /2003
 
OD PRAISTORIJE DO SAVREMENE MEDICINSKE NAUKE
Pavlović B.
Muzej Srpskog lekarskog društva, Beograd, Srbija i Crna Gora
 
 

"Prošlost su stepenice, na koje smo se
danas popeli, da bi sutra dalje videli"
(Ambroaz Pare, XV vek)
  Poznati i storičar medicine Kardeno (Paul Cardeno) koji je u toku Drugog svetskog rata (1944.) poginuo, pred smrt je u pismu svome učitelju napisao i sledeće:
"...Nas su učili da istorija medicine pocinje sa starim Grcima, i da su u Grčkoj začetci medicine i svekolike medicinske misli. Kako se naša saznanja menjaju, sada znam da su se varali. Ne samo medicina nego i medicinska misao postojala je nekoliko hiljada godina pre nego što su se pojavili prvi grčki lekari.
Uprkos nepouzdanosti predanja, prastara shvatanja medicinske istorije postala su nam pristupačni. Ako mi bude suđeno da preživim ovaj rat , podvetiću svoj život tim svetovima..." *
Ove reči potvrda su davno stečenom saznanju "... da je bolest starija od života, a lečenje jedno od najstarijih čovekovih zanimanja..."
O toj istini, naš poznati istoricar medicine dr Vl. Stanojević je u svojim radovima često isticao: "...da medicina kao svesna terapijska i profilaktička aktivnost seže u daleku prošlost..." **
 
 
_________________________________________________________________________
* Iz knjige J.Tronnjalda "Macht und Geheimnis der Fruhen Arzte" Munchen 1962.
** Vladimir Stanojević Istorija medicine, Beograd/Zagreb 1953.
 
 
Jedan drugi na istoričar J. Maksimović je pokušavajući da nade odgovor na sebi postavljeno pitanje: "od kada postoji medicina?" napisao : "... da se odgovor može potražiti u davnoj prošlosti, tačnije u osvitu ljudske civilizacije..."*
Prihvatajući se - bez pretenzija o nepogrešivosti - da sebi nađem odgovor na isto pitanje , našao sam se pred mišljenjem još jednog našeg istoričara. Prof. dr Srboljub Živojinović (sa katedre anatomije u Londonu), će u svojim predavanjima isticati i sledeću činjenicu:
".... Iz starih spisa i spomenika, nauka može da sazna i koristi se opštim zakonitostima prirodne sredine ispitivanog društvenog stanja i civilizacije..."**
Vraćajući se na pitanje koje sam sam sebi postavio , na odgovor bi me uputile reči pomenutog istoričara medicine dr. Vl. Stanojevića: "...da medicina kao nauka postoji od začetka ljudske svesti i medicinske misli, i njeno proučavanje počinje sa prvim tragovima praistorije i pojave čovekova predka..."
Iz do sada sačuvane grade , ako pođemo od Paleolita, preko Neolita i Bronzanog doba, pa do ovih naših dana uočićemo da je "... pračovek patio od istih bolesti od kojih boluje i sadašnje generacije ljudi...Od prvog trenutka života na zemlji čovek se suprostavljao raznim teškoćama, bolestima, kao i prirodnim nepogodama..." (Gavrilovic) ***
 
 
______________________________________________________________
* J. Maksimović Uvod u medicinu sa teorijom medicine, N. Sad 2001.
** Sl. Živojinović Bolesti drevnih ljudi, Beograd 2000.
*** V. Gavrilović Istorija Stomatologije, Beograd 1969.
 
 
Saznanje da je bolest nastala pojavom života, upućuje ispitivača da obrati pažnju na opštu istoriju, i njene prve tragove. Ako pođemo od definicije "...da je istorija hronika nekog vremena..." (Cicero) onda je to ono istorijsko razdoblje koje počinje kada se čcovek javlja kao biloško biće i traje do pojave prvih pisanih spomenika.

To počinje sa P r a i s t o r i j o m , koja je po enciklopedijskoj definiciji najstarija društvena formacija u kojoj je izvršen proces biološkog i društvenog ocovećenja. Iz ovog će se u jednom trenutku opšte evolucije javiti će se čovek kao posebna biološka jedinka..
Prema periodizaciji koju je nauci dao J. Morgan , praistorija se deli na dva velika istorijska razdoblja,. Oni će što je razumljivo svako za sebe imati svoj (a) niži, (b) srednji i (v) viši stepen razvoja.
(a) - Po pomenutoj Morganovoj kategorizaciji, p r v o razdoblje je D i v lj a š t v o. To je prva velika epoha u kojoj se javlja čovek sa svojim neatikulisanim govorom, ograničenim shvatanjima.
U niskom stepenu ovog razdoblja i čovekovog bitisanja, "...l e č e nj e je bilo u vidu nekakvih nekontrolisanih radnji i pokreta..." koje će kasnije biti prisutne sve do formirane empirije.
U srednjem stepenu razvoja, čovek počinje da koristi ruke, da prilagođava oruđa koja su mu potrebna za svakodnevni život. U to vreme taj primitivni čovek otkriva vatru i počinje da razvija "...demonistička verovanja u poreklo bolesti. Svaku bolest ili povredu on pripisuje nekom naljućenom demonu..." (V. Gavrilović)
Na višem stupnju divljaštva čovek - "Homo Sapiens", svoj život započinje u veštački sagrađenim staništima (koliba). Počinje da obrađuje zemlju i za taj rad koristi domaće životinje.
(b) - Drugo istorijsko razdoblje u praistoriji - po Morganu - je V a r v a r s t v o . Prva značajna epoha u razvoju ljudske ličnosti i njegove svesti. Ono se karakteriše obradom oruđa i pojavom pojedinih delatnosti. Formiraju se zajednice ljudi, prema suprotnom polu i deci. U ovom periodu porodice počinju da se dele unutar samih staništa.
U ovakvo organizovanom načinu života, u Varvarstvu se odnosi - a pre svega briga o zdravlju - organizuju na nivou samopomoći. Tu se javljaju se prvi oblici medicine, koji ce se pod uticajem spoljnih faktora, bazirati na razvoju stečenog iskustva. Ovo će iskustvo vremenom preći u suvereni oblik lečenja.
I ako je oskudna postojeća praistorijska građa, jasno nam se ističe činjenica "...da je praistorijski čovek, uprkos svoje umne zaostalosti i svog životinjskog bitisanja kao "Homo brutus" a kasnije i kao "Homo sapiens" ipak bio najasavršeniji stvor i da je vladao izvesnim stvaralačkim sposobnostima..." ( L. Thaller).*
 
 
________________________________________________
* L.Thaller: Od čarobnjaka do liječnika, Zagreb 1932.
 
 
Pokušavajuci da sebi dam odgovor na pitanje: "od kada postoji medicina ?" rekao bi "...da medicina, kao nauka postoji od začetka ljudske svesti i medicinske misli..." Njeni koreni (a) nagon, (b) empirija i (v) magija... U istraživačko radu, oni se svakako nesmeju zaobići!
(a) Nagon je nadgradnja koja se javlja kada je ovaj potomak pračoveka "Homo saiens" šireći sve više krug stečenog iskustva i boreći se sa novim pojmovima i saznanjima, on je svoj umni napredak obeležio novim saznanjima i reagovanjem na njih. Prva vidljiva znanja o bolesti i lečenju, stečena nagonom iiskustvov, imala su pre svega preventivno-kurativno obeležje.. Borba protiv raznih bolesti i povreda, zatim borba protiv smrti, u pračoveku će prvi put razviti osnovni "nagon samoodržanja". Jednovremeno sa tom spoljašnom promenom, on će sticati i unutrašnje saznanje o korišćenju raznog bilja za lečenje, učeći se tom odabiru kroz posmatranje ponašanja i reakcije brojnih životinjskih vrsta oko sebe. Ovim saznanjem potomak " Tako je... Homo sapiens bogaćenjem svog govora, artikulisanim glasovima i novim rečima podigao svoj primitivni život na jedan viši stupanj civilizacijske kulture..."
(b) Empirija - pojam koji se danas najčešće vezuje za narodnu medicinu. Označava iskustvo, ili ako se njime želi objasniti rad "...lekara koji nije profesionalac, već leči iskustvom ...". Veština ovog oblika lečenja prenosi se sa kolena na koleno u istoj porodici. Ovim poslom najčešće se oduvek bave žene koje "...leče sugestijom, kao utehom da bi umilostivile demona koji je uzrok bolesti (bajanje)...". Ređe se empirijom bave i muškarci, koji su oduvek i najčešće pružaju usluge iz hirurgije i traumatologije. Empirijska medicina nije opterećena teorijom. Ona je bila rezultat posmatranja i iskustva . Ovakav oblik lečenja vremenom će postati predmet raznih zapisa, da bi u nekom trenutku oni mogli postati jedan od izvora savremen medicinske nauke. O ovome nam svedoče brojne studije - proučene i neproučene - u kojima se opisuje empirija kod primitivnih plemena: na Sumatri, Javi, kod Moskito Indijanaca, Buš crnaca i drugih.
(v) Magija je jedan od najreprezentativniji oblik praznoverja. Bazira se na verovanju "...u postojanje nadprirodnih, spiritualnih sila, na koje čovek na neki način (vraćanjem, bajanjem) može da utiče i izazove željene promene..."
Lečenje magijom zasnovano je na verovanju "...da je bolest sam demon , koji je ušao u nolesnika , pa zato demona treba umiriti i raznim delanjem (bajanje, amuleti) skloniti iz bolesnika..." (Thaller)
Prva medicinska praznoverja (koja se i danas u praksi sretaju) ponikla su i razvila se kod bolesnika, čiji je uzrok bolesti bio skriven i dalek, a lek nepoznat. Bolesnika treba razumeti. Mučen bolešću i strahom za svoj život prihvata bilo kakvu pomoć sa jedinom željom za ozdravljenjem.

Savremena medicinska istoriografija objašnjava istorijski razvoj medicinske nauke kroz odnose prema opštoj istoriji.
Iz korena praistorije, preko narodne, koja je nastala iz empirije, verske medicine koja počiva na lekarima-bogovima i S.Benediktu, zatim manastirskih i svetovnih bolnica u Italiji i Francuskoj, medicinskih škola u Salnu, Monpeljeu i Parizu uz veliki broj značajnih lekarskih stvaraosa, a uz to prateći razvoj drugih nauka, razviće se savremena medicinska nauka.
Na tom razvojnom putu, ona će, koristeći stečeno vekovno iskustvo koje ima korene i u praistoriji, formirati razne specijalističke grane i time krenuti u dva pravca: kao praksa (baveći se lečenjem) i kao nauka (baveći se proučavanjem rezultate toga lečenja).


Bibliografija
1. Jurgen Thornjald, Macht und Geheimnis der Fruhen Artz, Munchen 1958.;
2. O Sxhnjeriz: Medicinische Antropologie, Leipzig 1929.;
3. Vl. Stanojević: Istorija Medicine, Beograd/ Zagreb 1953.;
4. Srboljub Živojinović, Bolesti drevnih ljuid, Beograd 2000.;
5. J. Pintar: Kratka zgodovina Meddecine, Ljubljana 1950.;
6. F. Minarik, Od staroslovenskega vraštva do savremenog lijeka, Ljubljana 1971.;
7. Companion Encydlopedia of the Histoery of Medicine, London-New York 1999.;
8. A. Gastiglioni: Storia della Medicina, Milano 1936.;
9. I. Lanjrence and all.: The Western Medical tradition, Cambridge 1995.;
10. J. Maksimović: Uvod u medicinu sa teorijom medicine, Novi Sad 2001.
11. V. Gavrilović: Istorija Stomatologije, Beograd 1969.
12. L.Thaller: Od čarobnjaka do lijecčika, Zagreb 1933.

  Ključne reči: Praistorija, Savremena nauka, Medicina  
© Academy of Studenica, 2003