ZA PACIJENTE I JAVNOST PREVENCIJA I LEČENJE RAKA REGISTAR ZA RAKZA STRUČNU JAVNOSTPRETRAŽITE
O INSTITUTU NOVOSTITELEMEDICINAINFORMACIONI SISTEM KORISNI LINKOVISADRŽAJKONTAKT
LEČENJE RAKA
Lečenje i dijagnostika raka je propisana službenom publikacijom Ministarstva zdravlja Republike Srbije pod nazivom "Maligne bolesti: karcinom dojke, pluća, kolorektuma, testisa, ovarijuma - Nacionalni vodič kliničke prakse". Publikaciju je pripremio Nacionalni komitet za izradu Vodiča kliničke prakse u Srbiji. NAPOMENA: dostupna je samo verzija dokumenta za rak dojke.
OPŠTE O LEČENJU RAKA
Postoje 4 glavna načina lečenja raka: hirurgija, zračenje (radioterapija), lečenje citostaticima (hemo terapija) i imunološka terapija, kao i kombinacija svih ili bilo koje pojedine terapije.
Izbor načina lečenja zavisi prevashodno od vrste tumora, njegove veličine i raširenosti (stadijuma), odnosno od opšteg stanja pacijenta na koje utiču pomenuti parametri.
Novi načini lečenja su genska terapija i lečenje kroz klinička istraživanja.Genska terapija otkriva nedostajuće ili oštećene gene, koji prouzrokuju nastanak raka i zamenjuje ih normalnim kopijama gena. Klinička istraživanja primenjuju se kada standardni načini lečenja ne daju rezultate tako što se bolesnicima koji na to pristanu daju novi lekovi koji su u fazi ispitivanja.
Zbog činjenice da je rak složeno oboljenje, način lečenja
na Institutu najčešće bira multidisciplinarni tim lekara (onkološka komisija) koga čine: internista-onkolog, onkološki hirurg, radioterapeut, ginekolog, patolog, a po potrebi i lekar druge specijalnosti.
HIRURGIJA
Hirurgija je najstariji način lečenja a ipak i danas najčešći način lečenja. Oko 60% pacijenata sa rakom se operiše, a često se hirurško lečenje kombinuje sa hemioterapijom i/ili radioterapijom.
HEMIOTERAPIJA
Hemioterapija koristi veoma delotvorne lekove-citostatike koji uništavaju ćelije tumora ili zaustavljaju njihov rast. I pored niza nuspojava koje se javljaju prilikom lečenja citostaticima, hemioterapija se smatra najefikasnijim načinom lečenja raka. Postoji 5 tipova hemioterapije:
Indukciono lečenje limfnoproliferativnih bolesti (limfomi, Hodgkin, multipli mijelom, hronična limfatična leukemija)
Neoadjuvantna hemioterapija-upotreba citostatika pre hirurškog ili zračnog lečenja da bi se tumor smanjio ili zaustavio njegov rast
Adjuvantna hemioterapija-upotreba citostatika radi uništavajna preostalih ćelija tumora nakon hirurškog lečenja
Palijativna hemioterapija-terapija kojom se više olakšavaju simptomi prouzrokovani rakom, nego što se rak leči
Hemioprevencija-terapija budućnosti koja se zasniva na uspostavljanju funkcija normalnih ćelija.
Više o hemioterapiji pročitajte u brošuri "Hemioterapija"
Kliknite ovde (77K)
 
RADIOTERAPIJA
  Radioterapija koristi visoke doze visokoenergetskih zračenja sa ciljem da se unište ćelije tumora. Radioterapija se koristi u lečenju i malignih i benignih tumora bilo samostalno ili u kombinaciji sa drugim načinima lečenja (hirurgija, hemioterapija). Smatramo je lokalnim načinom lečenja jer njen učinak zavisi od sposobnosti apsorpcije jonizirajućeg zračenja od strane ozračenog dela tela. Smatra se da se na oko 50% pacijanata primenjuje radioterapija bilo kao glavna, bilo kao pomoćna terapija.
IMUNOTERAPIJA (IMUNOLOŠKA)
  Imunoterapija ili biološka terapija se bazira na stimulaciji ili uspostavljanju sposobnosti imunog sistema da se bori protiv infekcija ili drugih bolesti (raka). Koristi se i za smanjenje neželjenih efekata prilikom lečenja raka.
OSNOVA PREVENCIJE:
ZDRAV ŽIVOT, ZDRAVA ISHRANA, ODGOVORNOST PREMA SVOME ZDRAVLJU
, Institut za onkologiju Vojvodine Naslovna | Komentar o prezentaciji | Autori