INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Sremska Kamenica
Telefon: +381 (0)21 480 5500
Fax:
+381 (0)21 6613 741
Elektronska pošta:
info@onk.ns.ac.rs
STRANA Razno: Integrisani bolničko-poslovni informacioni sistem, Računarski centar, Stručni skup
O telemedicini Istorijat telemedicine Telemedicina na IOV Telemedicina - časopisi Korisni linkovi

INFORMACIONI SISTEM

IBPIS - INTEGRISANI BOLNIČKO-POSLOVNI INFORMACIONI SISTEM

IBPIS - INTEGRISANI BOLNIČKO-POSLOVNI SISTEM
IBPIS je integrisani bolničko-poslovni informacioni sistem koji se koristi na Institutu za onkologiju Vojvodine, a koji obuhvata sve medicinske i poslovne aspekte poslovanja: bolnicu, ambulante, dijagnostiku i terapiju, laboratorije, zdravstvenu negu, apoteku, obračun, fakturisanje, finansijsko-materijalno poslovanje, knjigovodstvo, kupce i dobavljače, nabavku.

Najvažniji element sistema je elektronski karton pacijenta, u kojem se nalaze svi relevantni medicinski podaci (tekstualni podaci, medicinske slike ...), a koji omogućava komforan i lak rad svakom lekaru i sestri.

IBPIS je integrisani sistem koga čine sledeći podsistemi: BIRPIS21 (BIS-Bolnički informacioni sistem), LIRPIS (Apotekarski informacioni sistem), RAF (Fakturisanje), L@B-IS (Laboratorijski informacioni sistem), RIS (Radiološki informacioni sistem sa PACS-Picture Archiving and Communication System) i MS DYNAMICS NAV (MS NAVISION) (PIS-Poslovni informacioni sistem (ERP)).

Tehničke karakteristike IBPIS možete videti kroz kratak prikaz ovde

IBPIS je projektovan i urađen po standardima Evropske unije (CEN 12967-1 HISA).
IBPIS je urađen u saradnji sa firmama Execom Novi Sad, Adacta-Execom Beograd, Infonet Kranj Slovenija i Fin-Pro Ljubljana Slovenija.

Start IBPIS bio je 16.04.2007. godine kada počinje zvanična eksploatacija.


SERTIFIKACIJA BOLNIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA
Bolnički informacioni sistem BirPis21 firme SRC Infonet je 06.12.2010. (za Republiku Srbiju, jer je ranije dobijen sertifikat za Sloveniju) dobio Sertifikat EuroRec Seal Level 2 od strane EUROREC-a.

Ovim sertifikatom, Bolnički informacioni sistem BirPis21 koji se koristi na Institutut za onkologiju Vojvodine se preporučuje za sertifikaciju i od strane nadležne komisije Ministarstva zdravlja Republike Srbije.EUROREC je nezavisna neprofitna organizacija koja u Evropi promoviše upotrebu visoko kvalitetnih elektronskih zdravstvenih sistema (EHRs). Jedna od negovih glavnih misija je da podrži, kao Evropsko ovlašćeno sertifikaciono telo, razvoj, testiranje i procenu sertifikacije EHRs definisanjem funkcionalnih i drugih kriterijuma.

Sertifikat je dokaz kvaliteta elektronskog zdravstvenog sistema (EHR).

RAČUNARSKI CENTAR

OPŠTI PODACI
Računarski centar (prvi naziv je bio Služba za informatiku i dokumentaciju) je osnovan 1991. godine sa glavnim zadatkom da razvija i održava integralni bolničko-polsovni informacioni sistem i pruža podršku njegovim korisnicima.
Računarski centar je 1999. godine podeljen na 2 odseka: odsek za telemedicinu i odsek za informatiku i dokumentaciju.
Zapošljava 2 diplomirana inženjera elektrotehnike:
Dubravku Striber Devaja, šefa odseka za informatiku i dokumentaciju i
Svetozara Zdravkovića, šefa odseka za telemedicinu.
Zaposleni su stručnjaci za bolničke informacione sisteme (projektovanje i implementaciju) i računarske mreže.

Od 2014. Računarski centar pripada Službi za tehničke poslove i podeljen je na 2 odseka: odsek za funkcionalnost tehnološki napredne medicinske opreme i odsek za računarski vođenu tehnološki naprednu medicinsku opremu i informacione sisteme.
Proširenjem delatnosti i odgovornosti dobija i odgovarajuće dodatne ljudske resurse.

POSLOVNE AKTIVNOSTI: OD OSNIVANJA DO DANAS
1991.-1992. planiranje rada i razvoja računarskog centra.
1992.-1996. informatička pomoć medicinskom osoblju u prezentovanju svojih rezultata rada kroz stručne, magistarske i doktorske radove.
1993. od strane Računarskog centra razvijen i implementiran softver za automatizaciju rada Pokrajinskog registra za rak - REGMAN 1.0
1996. uvođenje Interneta na Institut i kreiranje prve Internet prezentacije Instituta.
1996. urađen idejni projekat izgradnje bolničkog informacionog sistema (BIS) od strane Fakulteta taehničkih nauka, Novi Sad.
1996. od strane Računarskog centra razvijena i implementirana dopunjena verzija softvera za automatizaciju rada Pokrajinskog registra za rak - REGMAN 2.0
1997. urađen detaljan projekat lokalne računarske mreže.
1999. završena izgradnja lokalne računarske mreže - I faza (pasivni deo: kabliranje, ormani).
1999. od strane računarskog centra razvijen i implementiran softver za automatizaciju rada Bolničkog registra - HOREG 1.0
1999. računarski centar je nagrađen godišnjom nagradom Diskobolos za razvoj softvera za registre malignih tumora koju dodeljuje JISA (Jedinstveni informatički savez Srbije).
1999.-2001. Računarski centar u praksi primenjuje telemedicnske servise: telekonsultacije, teleedukaciju i teledijagnostiku (jedan od uspešnih primera: videokonferencija putem ISDN-a korišćenjem personalnih računara: prenos laparoskopske onkološke operacije iz bolnice u Subotici u Institut za onkologiju Vojvodine radi konsultacija, dijagnostike i edukacije).
2000. završena izgradnja lokalne računarske mreže - II faza (aktivni deo: mrežni
uređaji).
2000. računarski centar je nagrađen godišnjom nagradom Diskobolos za razvoj telemedicine i multimedijalne interaktivne komunikacije u Internet okruženju koju dodeljuje JISA.
2001. Institut za onkologiju i računarski centar organizuju međunarodni stručni skup "Telemedicina" u manastiru Studenica koji je okupio stručnjake iz Nemačke, Italije, SAD, Poljske, Rusije, Bosne i Hercegovine i Srbije.
2002. računarski centar je nagrađen specijalnim priznanjem Grand Prix Diskobolos za izuzetan doprinos i kontinuitet primene ICT koju dodeljuje JISA.
2003. priprema za razvoj integrisanog poslovno-bolničkog informacionog sistema (IBPIS) traženjem potencijalnih partnera i upoznavanje sa ponudom na informatičkom tržištu.
2004. računarski centar je nagrađen specijalnim priznanjem za izvanredan doprinos razvoju medicinske informatike koju dodeljuje JISA (Jedinstveni informatički savez Srbije).
2004. poslovni kontakti sa potencijalnim partnerima za razvoj i implementaciju IBPIS.
2005. izbor partnera za razvoj i implentaciju IBPIS na javnom nadmetanju i njegova realizacija.
2006. razvoj IBPIS sa partnerima.
2007. završetak razvoja IBPIS i njegovo puštanje u rad.
od 2007. održavanje i unapređenje IBPIS

STRUČNI SKUP

JAVNA PREZENTACIJA IBPIS - INTEGRISANOG BOLNIČKO-POSLOVNOG SISTEMA

Dana 25.09.2008. godine održao se stručni skup "Od podataka do informacija u zdravstvu-integrisani bolničko poslovni informacioni sistem" u Master centru Novosadskog sajma sa početkom u 10:00 časova u organizaciji Instituta za onkologiju Vojvodine, Infonet SRC Sistemske integracije i Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo. Cilj stručnog skupa je da prikaže uživo rad integrisanog bolničko-poslovnog sistema (IBPIS) Instituta za onkologiju Vojvodine koji se sastoji od sledećih modula: bolničkog infomacionog sistema (Birpis), laboratorijskog informacionog sistema (L@BIS), apotekarskog informacionog sistema (Lirpis), radilološkog informacionog sistema (RIS/PACS), poslovnog informacionog sistema (MS Dynamis NAV) i fakturisanja (RAF). Tokom skupa će se predstaviti i sledeće teme: Stanje medicinske informatike u Evropskoj uniji i standardi, Neophodni preduslovi za implementaciju integrisanog bolničko-poslovnog sistema, Model zdravstvene ustanove sekundarne zdravstvene zaštite, Finansijski aspekt integrisanog bolničko-poslovnog sistema - Obračun, fakturisanje, elektronska faktura i Poslovni informacioni sistem - MS Dynamics NAV® (MS Navision®).
Složenost zdravstvenog sistema proizilazi iz njegove vertikalne i horizontalne organizacione strukture, demografskih i socijalnih faktora, heterogenosti organizacionih delova u kliničkom, logističkom i organizacionom smislu i geografske razuđenosti. Stoga se integracija svih delova sistema postavlja kao imperativ, a uslov integracije je postojanje bolničkog informacionog sistema u zdravstvenim ustanovama i zdravstvenog informacionog sistema u državnim organima. Pacijent je u svakoj zdravstvenoj ustanovi u središtu zbivanja i svi procesi su usmereni u pravcu što boljeg i kvalitetnijeg pružanja zdravstvenih usluga u cilju poboljšanja zdravlja i kvaliteta života pacijenta. Shvatajući značaj medicinske informatike i IBPIS, želja Instituta za onkologiju Vojvodine je da nakon 18 meseci korišćenja integrisanog bolničko-poslovnog sistema prenese svoja iskustva u pre-implementacionom, implementacionom i post-implementacionom periodu svima onima koji su u fazi odlučivanja da krenu u ovaj projekat, a onima koji su krenuli u realizaciju da ukaže na ključne momente u implementaciji i održavanje sistema u toku produkcione faze.
Projekat implementacije IBPIS je urađen u saradnji specijalista informatičke i medicinske struke sa Instituta za onkologiju Vojvodine sa slovenačkim i srpskim informatičkim kompanijama, a finansijski ga je pomogao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo Autonomne pokrajine Vojvodine čijom odlukom je Institut za onkologiju Vojvodine postao referentna zdravstvena ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite po pitanju medicinske informatike. Od 16.04.2007. kada je IBPIS počeo sa radom, Institut za onkologiju Vojvodine je stvorio nužne pretpostavke za svoje uključivanje u razvoj ukupnog informacionog društva, što u 21. veku predstavlja strateški cilj na nivou države.

Predavanja:
Stanje medicinske informatike u Evropskoj uniji, standardi
Infonet SRC, Marjana Pikec
(778K)
Prikaz Integrisanog bolničko poslovnog informacionog sistema (IBPIS) Instituta za onkologiju Vojvodine
Institut za onkologiju Vojvodine, Dubravka Striber Devaja
(836K)
Neophodni preduslovi za implementaciju IBPIS
Institut za onkologiju Vojvodine, Svetozar Zdravković
(1835K)
Model zdravstvene ustanove sekundarne zdravstvene zaštite
Infonet SRC, Aleš Mali
(862K)
Finansijski aspekt IBPIS - obračun, fakturisanje, elektronska faktura
Institut za onkologiju Vojvodine, Ljiljana Žegarac; Infonet SRC, Marjana Pikec
 
Poslovni informacioni sistem - Microsoft Dynamics NAV (nekadašnji MS Navision)
Institut za onkologiju Vojvodine, Ljiljana Stanikić; SRC, Dušanka Zalić
 


Pogledajte fotografije sa stručnog skupa ovdeINFORMACIONI SISTEM
Svi sadržaji i informacije na sajtu su dati u najboljoj nameri.
Informacije mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja.

 

Institut za onkologiju Vojvodine
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Republika Srbija