INSTITUT ZA
ONKOLOGIJU
VOJVODINE

 
KONTAKT
Kontakt

Detaljnije informacije
dobićete pritiskom na
znak koji se nalazi
ispred svake
organizacione jedinice
Kontakt
KONTAKT TELEFONI I PODACI

Institut za onkologiju Vojvodine
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Srbija

Telefon: +381 (0)21 480 5100
Fax: +381 (0)21 6613-741
Elektronska pošta: info@onk.ns.ac.rs
Internet adresa: www.onk.ns.ac.rs


Sve
Sve

PRIJEM PACIJENATA

Prijem ležečih pacijenata 021 480 5909
Prijem ambulantnih pacijenata 021 480 5465


AMBULANTE POLIKLINIKE I DNEVNE BOLNICE

Dnevna bolnica I 021 480 5466
Dnevna bolnica II 021 480 5476
Ambulanta dnevne bolnice 021 480 5467
Onkološka komisija 021 480 5472
Internistička ambulanta I 021 480 5468
Internistička ambulanta II 021 480 5469
Ginekološka ambulanta I 021 480 5470
Ginekološka ambulanta II 021 480 5471
Hirurška ambulanta I 021 480 5473
Hirurška ambulanta II 021 480 5474
Ambulanta za neuropsihijatriju 021 480 5469, 5477
Ambulanta za terapiju bola 021 480 5573


UPRAVA I SLUŽBE UPRAVE

Direktor, Prof. dr Zoran Radovanović 021 480 5500
Pomoćnik direktora za medicinsku delatnost, strateška pitanja i razvoj, Doc. dr Mlađan Protić 021 480 5500
Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove, Ljiljana Stanikić 021 480 5504
Pomoćnik direktora za operativna pitanja i organizaciju rada, Dubravka Striber-Devaja 021 480 5545
Pomoćnik direktora za naučno-istraživački rad, Doc. dr Tihomir Dugandžija 021 480 5500
Glavna sestra Instituta, Sandra Spajić 021 480 5503
   
Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove  
Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove 021 480 5578
Odsek za pravne, opšte i kadrovske poslove 021 480 5506
Odsek za poslove nabavke
021 480 5507
Socijalni radnik 021 480 5461
Služba za farmaceutsku zdravstvenu delatnost (apoteka) 021 480 5510
Sužba za organizaciju, planiranje, evaluaciju i medicinsku informatiku 021 480 5544
Redakcija časopisa "Archive of Oncology" 021 480 5550


KLINIKA ZA OPERATIVNU ONKOLOGIJU

Direktor klinike 021 480 5436
Glavna sestra klinike 021 480 5526
Soba sestara hirurškog odeljenja 021 480 5426
Soba sestara ginekološkog odeljenja 021 480 5446
Intenzivna terapija i nega 021 480 5571


KLINIKA ZA INTERNU ONKOLOGIJU

Direktor klinike 021 480 5418
Glavna sestra klinike 021 480 5400
Soba odeljenskih sestara 021 480 5405
Soba smenskih sestara 021 480 5406


KLINIKA ZA RADIOLOŠKU TERAPIJU

Direktor klinike 021 480 5424
Glavna sestra klinike 021 480 5514
Soba odeljenskih sestara 021 480 5521
Centar za radijacionu onkologiju: brahiterapija 021 480 5427
Centar za radijacionu onkologiju: visokovoltažna terapija 021 480 5414
Radijaciono-onkološka ambulanta 021 480 5415, 5418


CENTAR ZA NUKLEARNU MEDICINU

Upravnik centra 021 480 5459
Glavni tehničar centra 021 480 5635
Ambulanta 021 480 5580


CENTAR ZA IMIDŽING DIJAGNOSTIKU

Upravnik centra 021 480 5606
Glavni tehničar centra 021 480 5604
Prijem pacijenata 021 480 5600, 5601, 5602


SLUŽBA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Upravnik službe 021 480 5489
Glavni fizioterapeut službe 021 480 5488


SLUŽBA ZA PATOLOŠKO-ANATOMSKU I LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Upravnik službe 021 480 5481
Glavni tehničar službe 021 480 5451
Odeljenje za patohistološku dijagnostiku i molekularnu patologiju 021 480 5421
Odeljenje za molekularnu biohemiju sa hematološkom i i imunološkom laboratorijom 021 480 5588, 5523, 5557

SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU

Upravnik službe 021 480 5517
Registar za rak 021 480 5516
KONTAKT