INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Sremska Kamenica
Telefon: +381 (0)21 480 5500
Fax:
+381 (0)21 6613 741
Elektronska pošta:
info@onk.ns.ac.rs
STRANA Pacijenti i javnost: Zakazivanje
Prijem pacijenata Radno vreme Raspored organizacionih jedinica Publikacije Savetovanje i podrška Pitajte lekara Prava pacijenata Programi Ministarstva zdravlja Davanje informacija od javnog značaja Anketa

Elektronsko zakazivanje
O ZAKAZIVANJU

Poštovani pacijenti,

U proteklom periodu došlo je do izmene u načinu zakazivanja specijalističko-konsultativnih pregleda u zdravstvenom sistemu Republike Srbije uvođenjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Srbije (IZIS).
Institut za onkologiju Vojvodine je ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite što podrazumeva da je zakazivanje prvih pregleda moguće isključivo preko izabranog lekara u Domovima zdravlja, korišćenjem programa Moj doktor. Uput izabranog lekara važi 6 meseci. Zakazivanje pregleda za Onkološku komisiju na Institutu moguće je od strane lekara specijaliste zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, van Južnobačkog okruga ili od strane izabranog lekara iz primarne zdravstvene zaštite (Dom zdravlja) na teritoriji Južnobačkog okruga.
Zakazivanje za dijagnostičke usluge u Centru za imidžing dijagnostiku (MR, CT, mamografija, UZ) i Centru za nuklearnu medicinu (scintigrafija, PET/CT) možete da uradite elektronski, putem elektronske pošte.
Na zakazani pregled preko IZIS-a potrebno je poneti:
• Uput iz doma zdravlja sa brojem pod kojim je zakazan pregled odnosno Ocenu prvostepene komisije
• Overenu zdravstvenu knjižicu
• Ličnu kartu
• Potrebnu medicinsku dokumentaciju (obavezno patohistološki nalaz)

Termin kontrolog pregleda određuje naš lekar specijalista prilikom pregleda na Institutu. Ukoliko je termin kontrolnog pregleda u okviru važenja Uputa izabranog lekara kontrolni pregled će Vam biti odmah zakazan bez ponovnog odlaska kod izabranog lekara. Ukoliko je termin kontrolnog pregleda van važenja Uputa izabranog lekara, Vaš izabrani lekar mora zakazati pregled na Institutu korišćenjem programa Moj doktor.
Više nije moguće zakazivanje specijalističko-konsultativnih pregleda u Poliklinici telefonom ili elektronskom poštom.
• Zakazivanje u Dnevnu bolnicu obavlja se lično, telefonskim putem, putem elektronske pošte ili preko portala Moj doktor (IZIS) od strane izabranog lekara, sa Uputom za stacionarno lečenje (OZ 3 obrazac). Zakazivanje možete obaviti svakog radnog dana od 07:30 do 13:30 časova.
Dnevne bolnice omogućavaju pacijentima prijem na hospitalno lečenje kraće od 24 sata i u slučajevima dugotrajne dnevne bolnice (ponovljen dolazak pacijenata više puta zbog sprovođenja terapijskog tretmana). Dnevne bolnice Instituta za onkologiju Vojvodine su:
1. Dnevna bolnica hemioterapije: Zakazivanje se obavlja lično sa Izveštajem onkološke komisije.
2. Dnevna bolnica internističkih grana: Zakazivanje se može obaviti lično, telefonskim putem ili od strane izabranog lekara preko portala Moj doktor (gastroskopija, kolonoskopija).
3. Dnevna bolnica radioterapije: Zakazivanje se obavlja lično sa Izveštajem onkološke komisije.
4. Dnevna bolnica dnevne hirurgije: Zakazivanje se može obaviti lično sa Izveštajem lekara specijaliste (hirurga ili radiologa), koji zahteva istu ili putem elektronske pošte.
5. Dnevna bolnica ginekologije: Zakazivanje se obavlja lično sa Izveštajem lekara specijaliste koji zahteva istu.
6. Dnevna bolnica nuklearne medicine: Zakazivanje se obavlja lično, telefonskim putem ili od strane izabranog lekara preko portala Moj doktor (samo za punkcije štitaste žlezde).
7. Dnevna bolnica rehabilitacije: Zakazivanje se obavlja lično ili putem telefona na broj 021/480 5488.

Izvinjavamo se na eventualnim neprijatnostima koje mogu nastati usled ove promene i molimo vas za razumevanje.

Molimo Vas da obratite pažnju na sledeće:
• da se termini prvih pregleda koriste isključivo za upućivanje na prve pregleda
• da termine prvih pregleda za lekare specijaliste nuklearne medicine i radijacione onkologije ne koristite za direktno upućivanje na dijagnostičke ili terapijske procedure, jer su to isključivo terini za ambulantu - prvi pregled i pripremu za zračnu terapiju
• Institut za onkologiju Vojvodine je na portalu IZIS otvorio termine za zakazivane specijalisitičkih pregleda za 6 meseci unapred I ti termini se koriste za zakazivanje prvih pregleda; kontrolne preglede unutar važenja Uputa od 6 meseci zakazuje Institut nakon obavaljenog specijalističkog pregleda, tako što pacijent nakon obaljenog pregleda, ukoliko je potrebno da kontrolni pregled obavi unutar 6 meseci, odmah zakazuje kontrolni pregled; ukoliko je potrebno da pacijent zakaže kontrolni pregled za godinu dana, kada Uput više ne važi, pacijent zakazuje preko izabranog lekara kao prvi pregled na portalu IZIS.
• termini na IZIS-u za Onkološke komisije kao i za indikacionu komisiju za dojku ne koristite za specijalističke preglede; pacijenti na Onkološku komsiju treba da dođu sa pripremljenom medicinskom dokumentacijom

Hvala na saradnji,
Institut za onkologiju Vojvodine


DODATNA UPUTSTVA/OBAVEŠTENJA
Uputstva za pripremu pacijenata za dijagnostičke procedure, obaveštenja o upućivanju pacijenata i ostala posebna obaveštenja
RADNO VREME AMBULANTI I ONKOLOŠKIH KOMISIJA
Informacije o radnom vremenu ambulanti i onkoloških komisija
ELEKTRONSKO ZAKAZIVANJE

ZAKAZIVANJE MR, CT, ULTRAZVUKA, MAMOGRAFIJA PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE

Svu potrebnu dokumentaciju slati isključivo na adresu alektronske pošte: zakazivanje.imaging@onk.ns.ac.rs
Upozorenje korisnicima ove stranice za zakazivanje: Podaci koje šaljete se ne kriptuju.
Svaki korisnik ove stranice za zakazivanje preuzima na sebe odgovornost za bezbednost podataka koje šalje.

Prezime:
Ime:
JMBG
LBO
Broj zdr. knj.
Osnov osiguranja
Period overe zdravstvene knjižice
Od:
Do:
Adresa
Telefon
E-mail
Uputna dijagnoza
Vrsta pacijenta
Uput
   
Vrsta snimanja Magnetna rezonanca (MR)
 
   
  Kompjuterizovana tomografija (CT)
 

Dodatne informacije vezane za dijagnostičke preglede možete dobiti svakog radnog dana od 07:30-15:00 na telefon 021 480 5600 i svakog radnog dana od 07:30-19:30 na telefon 021 480 5601

Potvrđujem da imam izveštaj lekara ili lekarske komisije u kojem se traži snimanje koje želim da zakažem i da ću ga pokazati prijemnoj službi pri dolasku. Obavezujem se da ću skeniran uput poslati na adresu elektronske pošte: zakazivanje.imaging@onk.ns.ac.rs. U suprotnom zakazano snimanje se otkazuje!
Napomena:
Pomoć za popunjavanje formulara za zakazivanje elektronskom poštom
Uput
Za pacijente koji pripadaju Južnobačkom okrugu potreban je uput izabranog lekara a za sve druge uput i saglasnost komisije nadležne filijale RFZO ("overen uput od komisije")
Period overe zdravstvene knjižice
Morate tačno uneti datum overe jer taj podatak RFZO proverava. U slučaju da niste uneli tačno podatke, zakazano snimanje može da se otkaže.
Objašnjenje za izbor organa za MR snimanje:
Kičmeni stub CS,TS,LS znači snimanje samo jednog od tri dela kičme, Kičmeni stub CS+TS znači snimanje 2 dela kičme za šta je potrebno obezbediti 2 termina, Kičmeni stub CS+TS+LS znači snimanje 3 dela kičme za šta je potrebno obezbediti tri termina
Abdomen i karlica znači snimanje oba organa za šta je potrebno obezbetiti 2 termina, isto važi i za Glava i vrat

Molim vas da pravilno izaberete organ za MR i CT snimanje u cilju optimalnog korišćenja postojećih termina snimanja

ZAKAZIVANJE SCINTIGRAFIJE PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE

Svu potrebnu dokumentaciju slati isključivo na adresu alektronske pošte: zakazivanje.nuklearna@onk.ns.ac.rs
Upozorenje korisnicima ove stranice za zakazivanje: Podaci koje šaljete se ne kriptuju.
Svaki korisnik ove stranice za zakazivanje preuzima na sebe odgovornost za bezbednost podataka koje šalje.

Matični indeks:
Ukoliko do sada niste bili pacijent Instituta za onkologiju Vojvodine, nemate matični indeks, ali u tom slučaju morate popuniti podatke obeležene sa *. Ukoliko ste uneli matični indeks (u vašem je interesu da unesete tačan matični indeks), unosite samo prezime i ime!
Prezime:
Ime:
   
JMBG*:
LBO*:
Broj zdr. knj.*:
Osnov osiguranja*:
Adresa*:
Telefon*:
   
E-mail:
   
Vrsta scintigrafije
   
Dodatne informacije vezane za scintigrafski pregled možete dobiti na telefon 021 480 5580 i 021 480 5589
   
Potvrđujem da imam izveštaj lekara ili lekarske komisije u kojem se traži dijagnostički pregled koji želim da zakažem i da ću ga pokazati prijemnoj službi pri dolasku. U suprotnom zakazani dijagnostički pregled se otkazuje!
   
Napomena:  
 
Pomoć za popunjavanje formulara za zakazivanje elektronskom poštom
Matični indeks
Nalazi se u zaglavlju svakog našeg dokumenta (gore desno)

ZAKAZIVANJE PET/CT

PROTOKOL ZA PRIJAVLJIVANJE I ZAKAZIVANJE ZA PET/CT PREGLED

1. Za PET/CT pregled pacijent se može prijaviti preko telefona 021/480 5484 ili 5635 (kontakt osoba Milena Rakić), kao i putem pošte na adresu Institut za onkologiju Vojvodine, Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica.
Potrebno je da nam za KOMISIJU ZA PET/CT PREGLED dostavite sledeće podatke:
- kopiju overene zdravstvene knjižice
- telefonski broj
- fotokopije sve relevantne medicinske dokumentacije tj. izveštaj lekara specijaliste koji traži određeno snimanje, kao i nalaze prethodno načinjenih radioloških pregleda u formi slike , CD-a i teksta (nemojte slati originalnu medicinsku dokumentaciju, već isključivo fotokopije).

2. Komisija se sastaje svakog utorka i petka u 11č na kojoj se prikazuju dostavljene kopije medicinske dokumentacije i koja donosi saglasnost o neophodnosti ove dijagnostičke mere.

3. Odluku Komisije za PET/CT pacijent će dobiti putem pošte a o terminu snimanja će biti naknadno obavešten.

4. Radiološki tehničar telefonom obaveštava pacijenta o datumu snimanja i neophodnoj pripremi za snimanje, istovremeno obavljajući i usmenu proveru da li postoje neka ograničenja u izvođenju snimanja.

5. Ukoliko ste sprečeni da dođete na zakazani termin pregleda na PET/CT uređaju MOLIMO Vas da se OBAVEZNO javite na telefon 021/480 5484 i otkažete pregled.

6. Na dan pregleda javite se u zakazano vreme na prijemni pult Službe za nuklearnu medicinu Instituta za onkologiju Vojvodine (Kamenica 3 nivo -1) pripremljeni prema uputstvu za izvođenje PET/CT pregleda i ponesite sa sobom overenu zdravstvenu knjižicu, ličnu kartu, overeni uput za PET/CT pregled i celokupnu prethodnu medicinsku dokumentaciju (uključujući i sve filmove-medicinske slike i nalaze sa prethodnih dijagnostičkih pregleda).


UPUTSTVO ZA PRIPREMU PACIJENATA ZA PET/CT PREGLED

Molimo Vas da ovo uputstvo OBAVEZNO pročitate!

UPUTSTVO ZA PRIPREMU ZA PET/CT

1. Najmanje 24h pred planirano snimanje izbegavajte težak fizički rad i naporno vežbanje u teretani ili kućnim uslovima.
2. Pred planirano snimanje nije dozvoljeno davanje intravenske tečnosti koja sadrži glukozu ili dekstrozu.
3. Potrebno je da obavestite medicinsko osoblje ukoliko bolujete od: astme, šećerne bolesti, multiplog mijeloma, feohromocitoma ili ukoliko ste na dijalizi
4. Potrebno je skrenuti pažnju medicinskom osoblju o podacima o prethodnoj frakturi, traumi, skorašnjem operativnom zahvatu, infekciji, kao i o prethodnoj intenzivnoj fizičkoj aktivnosti odnosno mišićnoj aktivaciji .
5. Obucite toplu i udobnu odeću, koja ne sadrži metalne detalje na sebi.
6. Računajte da ćete od trenutka iniciranja radiofarmaka u Centru za imidžing dijagnostiku provesti još najmanje 2 sata.
7. Obavestite nadležno medicinsko osoblje ukoliko ste trudni ili dojite.
8. Sa sobom obavezno ponesite važeći uput za prethodno zakazan PET/ CT pregled, relevantnu medicinsku dokumentaciju (izveštaj lekara specijaliste koji traži određeno snimanje, kao i nalaze prethodno načinjenih radioloških pregleda u formi slike, CD-a i teksta) vezanu za Vaš medicinski pregled.
9. Rezultate prethodnog PET/ CT pregleda ukoliko postoje.

Uputstva za ishranu pacijentima koji NISU dijabetičari

1. Ne smete ništa jesti niti piti (osim obične vode, a ne koristiti ni žvake i bombone bez šećera) najmanje 6 sati pred planirano snimanje.
2. Veče pred snimanje uzimati hranu koja sadrži manju koncentraciju ugljenih hidrata (kao što su: meso, riba, jaja, sirevi, voće i povrće koje ne sadrži veliku koncentraciju ugljenih hidrata, napitke koji nisu previše zaslađeni).
3. Pred dolazak na snimanje i u toku pripreme za snimanje potrebno je da pijete dovoljno tečnosti odnosno obične vode.
4. Uzmite svoju redovno preporučenu medikamentoznu terapiju.

Uputstva za ishranu pacijentima koji SU dijabetičari

1. Ne smete ništa jesti niti piti (osim obične vode, a ne koristiti ni žvake i bombone bez šećera) najmanje 6 sati pred planirano snimanje.
2. Veče pred snimanje uzimati hranu koja sadrži manju koncentraciju ugljenih hidrata (kao što su: meso, riba, jaja, sirevi, voće i povrće koje ne sadrži veliku koncentraciju ugljenih hidrata, napitke koji nisu previše zaslađeni).
3. Pred dolazak na snimanje i u toku pripreme za snimanje potrebno je da pijete dovoljno tečnosti odnosno obične vode.
4. Pacijenti koji za regulaciju šećerne bolesti koriste tablete ujutro na dan snimanja ne uzimaju svoj lek.
5. Pacijenti koji za regulacijušećerne bolesti koriste inuslin u dogovoru sa nadležnim endokrinologom prevode sa dan pred snimanje na kratkodelujući insulin i svoju jutarnju dozu uz prateći lagan doručak uzimaju do 7 sati ujutro.

INFORMACIJE ZA PACIJENTE O SLOBODNIM TERMINIMA ZA ZAKAZIVANJE NA PORTALU Moj Doktor (IZIS) Ministarstva zdravlja RS


Poštovani pacijenti,

U skladu sa mogućnostima, Institut je omogućio elektronsko zakazivanje (preko IZIS-a) koje se vrši kod Vašeg izabranog lekara za sledeće ambulante i onkološke komisije:
1. Hirurška ambulanta - slobodni termini su dati za lekare specijalnosti Opšta hirurgija (9 lekara)
2. Ginekološka ambulanta - slobodni termini su dati za lekare specijalnosti Ginekologija i akušerstvo (5 lekara)
3. Internistička ambulanta - slobodni termini su dati za lekare specijalnosti Interna medicina (18 lekara)
4. Ambulanta za neuropsihijatriju - slobodni termini su dati za lekare specijalnosti Neuropsihijatrija (1 lekar)
5. Ambulanta za terapiju bola - slobodni termini su dati za lekare specijalnosti Palijativna medicina i medicina bola (3 lekara)
6. Ambulanta za nuklearnu medicinu - slobodni termini su dati za lekare specijalnosti Nuklearna medicina (5 lekara)
7. Ambulanta za radijacionu onkologiju - slobodni termini su dati za lekare specijalnosti Radijaciona onkologija (14 lekara)
8. Ambulanta Službe za fizikalnu medicinu i rahabilitaciju - slobodni termini su dati za lekare specijalnosti Fizikalna medicina i rehabilitacija (2 lekara)
9. Ambulanta Odeljenja za patohistološku dijagnostiku i molekularnu patologiju - slobodni termini su dati za lekare specijalnosti Patološka anatomija (5 lekara)
10. Anesteziološka ambulanta - slobodni termini su dati za ambulantu
11. Ambulanta za gastroskopiju - slobodni termini su dati za ambulantu
12. Ambulanta za kolonoskopiju - slobodni termini su dati za ambulantu
13. Indikaciona komisija za dojku - slobodni termini su dati za ambulantu
14. Onkološka komisija za dojku - slobodni termini su dati za ambulantu
15. Onkološka komisija mekotkivna - slobodni termini su dati za ambulantu
16. Onkološka komisija maksilofacijalna - slobodni termini su dati za ambulantu
17. Onkološka komisija gastrointenstinalne bolesti - slobodni termini su dati za ambulantu
18. Onkološka komisija ginekološke tumore - slobodni termini su dati za ambulantu
19. Onkološka komisija za limfome - slobodni termini su dati za ambulantu
20. Onkološka komisija za štitastu žlezdu - slobodni termini su dati za ambulantu
21. Onkološka komisija za debelo crevo - slobodni termini su dati za ambulantu

Integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike Srbije (IZIS) predstavlja centralni elektronski sistem, u kome se čuvaju i obrađuju svi medicinski i zdravstveni podaci pacijenata, podaci zdravstvenih radnika i saradnika, podaci zdravstvenih ustanova, zdravstvene intervencije i usluge izvršene u zdravstvenim ustanovama, podaci elektronskih uputa i elektronskih recepata, podaci o zakazivanju za specijalističke preglede, dijagnostičke procedure i hirurške intervencije. Portal Moj Doktor je deo IZIS-a.
 

ZAKAZIVANJE
 
Zakazivanje možete uraditi na 2 načina:
• za dijagnostičke procedure, elektronskom poštom (popunjavanjem formulara) na ovoj stranici
• za preglede u Poliklinici (ambulante i onkološke komisije): za prve preglede i kontrolne preglede kada istekne važenja uput izabranog lekara (6 meseci) preko portala MojDoktor (IZIS), za kontrolne preglede u periodu važenja uputa izabranog lekara (6 meseci) nakon obavljenog pregleda na Institutu
Svi sadržaji i informacije na sajtu su dati u najboljoj nameri.
Informacije mogu biti promenjene bez prethodnog obaveštenja.

 

Institut za onkologiju Vojvodine
Put doktora Goldmana 4
21204 Sremska Kamenica
Republika Srbija