ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Фаx:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА Пацијенти и јавност: Права пацијената:, увид у медицинску документацију, издавање дупликата докумената медицинске документације
Обавештења Пријем пацијената Заказивање Радно време Распоред организационих јединицаПубликације Саветовање и подршка Упутства Питајте лекара Програми Министарства здравља Давање информација од јавног значаја Анкета

ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Закон о правима пацијената дефинише права поцијената приликом добијања здравствених услуга као и поступак по приговору пацијената.

Права пацијената:

Право на доступност здравствене заштите
Право на информације
Право на обавештење
Право на слободан избор
Право на приватност и поверљивост информација
Право на самоодлучивање и пристанак
Право на увид у медицинску документацију
Право на тајност података
Право пацијента на пристанак на медицински оглед
Право на приговор

Пацијент који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту, или да му је поступком здравственог радника, односно здравственог сарадника, ускраћено неко од права из области здравствене заштите, има право да поднесе приговор здравственом раднику који руководи процесом рада или директору здравствене установе, или саветнику за заштиту права пацијената или заштитнику права осигураних лица.
Послове саветника права пацијената на територији Града Новог Сада обављају Сандра Гаврић-Вебер и Михајло Кнези. Адреса саветника за заштиту права пацијената је: Градска кућа, Трг слободе број 1, 21000 Нови Сад.
Приговор саветнику за заштиту права пацијената се подноси писмено, на наведену адресу или усмено на записник.
За информације о својим правима, пацијенти се саветницима могу обратити телефоном на број: 021/420-066, локал 130, као и електронском поштом: mihajlo.knezi@novisad.rs и sandra.gavric@novisad.rs.
Заштитник права осигураних лица обавља послове на адреси: 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, тел. 064 8522754.

Право на накнаду штете
Обавештавање јавност


Упознајте се са њима у брошурама!

УВИД У МЕДИЦИНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Пацијент има право увида у своју медицинску документацију. У случају када је пацијент новорођенче, малолетно лице, или лице лишено пословне способности, право увида у медицинску документацију имају родитељи, старатељ, односно законски заступник. Законски заступници умрле особе су чланови уже породице који приликом остваривања законски предвиђених права имају доказ о сродству са умрлом особом. Законски заступник у контексту приступа медицинским подацима је особа која има судски оверену сагласност пацијента за приступ његовој медицинској документацији. Дете које је навршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање, односно за самостално доношење одлука, има право да на свој захтев изврши увид у медицинску документацију, не касније од 15 дана, од дана подношења захтева која се односи на његово здравствено стање, као и право на поверљивост података који се налазе у медицинској документацији.
Надлежни здравствени радник дужан је уредно да води медицинску документацију, у складу са законом, и да евидентира све медицинске мере које су предузете над пацијентом, а посебно анамнезу, дијагнозу, дијагностичке мере, терапију и резултат терапије, као и савете дате пацијенту.
Запослени у Институту дужни су да чувају податке из медицинске документације пацијента, који представљају нарочито осетљиве податке о личности.
Чланови уже породице пацијента (супружник или ванбрачни партнер, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојитељ, усвојеник и друга лица које живе у заједничком породичном домаћинству са пацијентом) имају, изузетно право увида у медицинску документацију свог члана породице ако су ти подаци од значаја за њихово лечење, што се доказује њиховом медицинском документацијом.

ЗАХТЕВ ЗА УВИД И ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТАЦИОНАРНЕ ПАЦИЈЕНТЕ
Захтев за увид у медицинску документацију за пацијента код кога је још у току лечење подноси се у усменој форми ординирајућем лекару. Уколико се захтев односи на копију дела или целокупне медицинске документације захтев се подноси у писменој форми и поступа се по Процедури за издавање дупликата докумената медицинске документације. Документација се ставља на увид пацијенту истог дана, сем у случају да тог дана ординирајући лекар не ради. У том случају, документација се ставља на увид првог радног дана кад ординирајући лекар почне да ради.
Увиду мора присуствовати ординирајући лекар водећи рачуна о праву пацијента на приватност и поверљивост информација. Начин изражавања података пацијенту мора да буде правилан и јасан, разумљив, прилагођен пацијентовоој старости, образовању и емоционалном стању.
Пацијент се може одрећи свог права на обавештење, осим обавештења о томе да је предложена медицинска мера потребна и да није без знатног ризика, односно да је ризично њено непредузимање.
Надлежни здравствени радник може изузетно прећутати дијагнозу, ток предложене медицинске мере и њене ризике, или обавештење о томе умањити, ако постоји озбиљна опасност да ће обавештењем знатно нашкодити здрављу пацијента. У том случају обавештење се може дати члану породице пацијента.
Информација за пацијента треба да обухвати:
1. Дијагнозу и прогнозу болести;
2. Кратак опис, циљ и корист од предложене медицинске мере, време трајања и могуће последице предузимања односно непредузимања предложене медицинске мере;
3. Врсту и вероватноћу могућих ризика, болне и друге споредне или трајне последице;
4. Алтернативне методе лечења;
5. Могуће промене пацијентовог стања после предузимања предложене медицинске мере, као и могуће нужне промене у начину живота пацијента;
6. Дејство лекова и могуће споредне последице тог дејства.
Обавештење из ставки 1. до 6. надлежни здравствени радник дужан је дати и без пацијентовог тражења.
Ако пацијент не познаје језик који је у службеној употреби на територији здравствене установе, мора му се обезбедити преводилац у складу са прописима о службеној употреби језика и писма, а ако је пацијент глувонем, мора му се обезбедити тумач.
О увиду се сачињава забелешка у два примерка.

ЗАХТЕВ ЗА УВИД У МЕДИЦИНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ КОЈИ СУ ЛЕЧЕНИ, А ПОТОМ ОТПУШТЕНИ СА СТАЦИОНАРНОГ ЛЕЧЕНЈА
Захтев за увид у медицинску документацију за пацијенте који су лечени, а потом отпуштени са стационарног лечења подноси се у писменом облику Правној служби ИОВ или техничком секретару ИОВ на обрасцу Образац за увид пацијента/законског заступника/старатеља пацијента у медицинску документацију. Надлежно лице за пријем захтева (Правна служба ИОВ или технички секретар ИОВ) одмах, а у року од најдуже 15 дана уговара термин увида са ординирајућим лекаром, позива пацијента или лице које у име пацијента тражи увид и шаље пацијента и ко је са њим код ординирајућег лекара који даје медицинску документацију на увид. Надлежно лице за пријем захтева дужно је да изврши идентификацију подносиоца захтева пре него га упути ординирајућем лекару. Захтев који подноси законски наследник умрлог лица садржи и податке о идентитету умрлог. Уз захтев се прилаже извод из матичне књиге умрлих, као и доказ о сродству подносиоца захтева са умрлим. О сачињеном увиду сачињава се забелешка. Једну копију задржава пацијент.

Образац за увид пацијента/законског заступника/старатеља пацијента у медицинску документацију преузмите овде

ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ДОКУМЕНАТА МЕДИЦИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Пацијент има право да добије дупликат документа из своје медицинске документације. У случају када је пацијент новорођенче, малолетно лице, или лице лишено пословне способности, право за подношење захтева за издавање дупликата документа медицинске документације имају родитељи, старатељ, односно законски заступник. Законски заступници умрле особе су чланови уже породице који приликом остваривања законски предвиђених права имају доказ о сродству са умрлом особом. Законски заступник у контексту приступа медицинским подацима је особа која има судски оверену сагласност пацијента за приступ његовој медицинској документацији. Дете које је навршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање, односно за самостално доношење одлука, има право да на свој захтев изврши увид у медицинску документацију, не касније од 15 дана, од дана подношења захтева која се односи на његово здравствено стање, као и право на поверљивост података који се налазе у медицинској документацији.
Копије документа/докумената медицинске документације за умрлог члана породице могу се дати пунолетном члану уже породице, односно законском заступнику, на његов захтев ради оставривања законом утврђених права.

Институт за онкологију Војводине дупликат документа медицинске документације сматра преписом и због тога на њему нема потписа и факсимила лекара него само печат Института и печат на којем пише ДУПЛИКАТ. Сви други подаци на дупликату и оригиналу су идентични.

Захтев се даје путем Обрасца за издавање дупликата документа медицинске документације. Образац се предаје Главној сестри Института или Техничком секретару Института. Дупликат се штампа из Интегрисаног болничко-пословног информационог система Института. Дупликат се печатира печатом Института за онкологију Војводине од стране Техничког секретара Института.
Приликом пријема Обрасца Главна сестра/Технички секретар Института је у обавези да провери идентитет подносиоца захтева увидом у личну карту или други документ за личну идентификацију.

Образац за издавање дупликата документа медицинске документације преузмите овде
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија