ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Факс:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА О Институту: Истраживања
О нама Мисија Визија Извод из кућног реда Управа Управни и назорни одбор Организација Стручна тела Делатност Шта лечимо Акредитација Образовна делатност Пројекти Издаваштво Школа МРИ Студеничка Академија Културни догађаји за наше пацијенте Донације Лого и Фото

ИСТРАЖИВАЊА

У периоду од 2010.-2018.године на Институту за онкологију Војводине спроводе се следеће студије:

Главни истраживач: проф. др Душан Јовановић
1. Продужетак протокола лечења за испитанике који су учествовали у фази 3 испитивања тивозаниб хидрохлорида у поређењу са сорафенибом код карцинома бубрежних ћелија (АV-951-09-301).
Број протокола: AV-951-09-902
2. Рандомизована, отворена, мултицентрична студија IIIb фазе у којој се пореде два дозна режима трастузумаба, сваки у комбинацији са хемиотерапијом цисплатином/капецитабином, као терапије прве линије код пацијената са ХЕР2 позитивним метастатским аденокарциномом желуца или гастро-езофагеалног споја који претходно нису добијали терапију за своју метастатску болест.
Број протокола: BO27798B
3. Двоструко-слепа, рандомизована, студија II фазе PledOx®а, са три гране и две различите дозе у комбинацији са FOLFOX6 у односу на плацебо+FOLFOX6 код пацијената са узнапредовалим метастатским колоректалним карциномом (градус IV). (gradus IV).
Број протокола: PP095 (PLIANT)
4. Фаза 2, Рандомизовано, двоструко слепо, плацебом контролисано клиничко испитивање ефикасности и безбедности CF102 у другој линији терапије узнапредовалог хепатоцелуларног карцинома код пацијената са цирозом типа Child-Pugh Class B.
Број протокола: CF102-201HCC
5. Мултицентрично, рандомизовано клиничко испитивање терапије одржавања која се спроводи на основу анализа биомаркера у првој линији лечења метастатског колоректалног карцинома (MODUL).
Број протокола: MO29112

Главни истраживач: проф. др Јасна Трифуновић
6. Испитивање III фазе у коме се пореди комбинација винфлунина и цапецитабина са монотерапијом цапецитабином код пацијенткиња са узнапредовалим карциномом дојке претходно леченим или резистентним на антрациклине и које су резистентне на таксане.
Број протокола: L00070 IN 305 BO
7. Интернационална, мултицентрична, отворена студија фазе III са две гране у којој се испитује примена бевацизумаб-а као адјувантне терапије код пацијената са рецепторски троструко негативним карциномом дојке.
Број протокола: BO20289
8. Фаза III мултицентричног, двоструко-слепог, рандомизованог клиничког испитивања паралелних група у циљу поређења ефикасности и сигурности лека Херцулес плус Таксана у односу на лек Херцептин плус Таксана као прве линије терапије код пацијенткиња са ХЕР2+ метастатским карциномом дојке.
Број протокола: MYL-Her-3001
9. Мултицентрично, отворено, нерандомизовано испитивање пертузумаба у комбинацији са трастузумабом и таксаном у првој терапијској линији болесница са ХЕР2 позитивним узнапредовалим (метастатским или локално рецидивирајућим) карциномом дојке.
Број протокола: MO28047
10. Фаза III, рандомизовано, двоструко слепа студија за процену ефикасности и безбедности лека АБП 980 у односу на трастузумаб код испитаница са раним карциномом дојке позитивним на ХЕР 2.
Број протокола: 20120283
11. Фаза III, рандомизованог, мултицентричног, проценитељ-слепог, активно контролисаног, клиничког испитивања еквивалентности, у коме се пореде сигурност и ефикасност лека УСВ Пегфилграстим и лека Неуласта код две паралелне групе пацијенткиња оболелих од тумора дојке које примају мијелосупресивну хемиотерапију.
Број протокола: PEGF/USV/P3/003

Главни истраживач: проф. др Дарјана Јовановић
12. Трећа фаза испитивања ради упоређивања безбедности и ефикасности Лапатиниба плус Трастузумаба плус Ароматазе инхибитор (АИ) наспрам Трастузумаба плус АИ наспрам Лапатиниба плус АИ који се дају као прва линија терапије код пацијенткиња у постменопаузи са позитивним хормонским рецептором, ХЕР-2 позитивним метастатским карциномом дојке (МКД), које су примале Трастузумаб и ендокрину терапију у околностима неоадјувантне и/или адјувантне примене лека.
Број протокола: EGF114299
13. Рандомизована, двоструко слепа, плацебом контролисана студија 3. фазе адјувантне терапије леком Вемурафениб (RО5185426) код пацијената са хируршки уклоњеним, браф-мутираним меланомом коже са високим ризиком од рецидива.
Број протокола: GO27826
14. Ефикасност и безбедност дугорочног лечења (6 месеци) Innohep - ом насупрот антикоагулантној терапији антагонистом витамина К (Warfarin-ом) у лечењу акутне венске тромбоемболије код пацијената оболелих од канцера.
Број протокола: IN 0901 INT
15. Рандомизовано испитивање 4. фазе за поређење 2 режима интравенског давања темсиролимуса (ТЕМСР) код испитаника са рецидивирајућим, рефракторним мантл ћелијским лимфомом.
Број протокола: 3066K1-4438-WW (Pfizer Protocol B1771007)
16. ТАМИГА-М028347 двоструко слепо, плацебом контролисано, рандомизовано испитивање IIIb фазе за процену ефикасности и безбедности стандардне терапије (СТ) +/-континуирана терапија бевацизумабом по прогресији болести (ПБ) код пацијената са глиобластомом (ГБМ) после прве линије терапије зрачењем, темозоломидом и бевацизумабом.
Број протокола: M028347
17. МАБ-ЕАСЕ-М02810 интервенцијска, компаративна, рандомизована, мултицентрична студија фазе IIIB у паралелним групама која процењује ефикасност супкутаног (СЦ) ритуксимаба у поређењу са интравенским (ИВ) ритуксимабом, оба у комбинацији са CHOP (R-CHOP) код предходно нелечених пацијената са ЦД20 позитивним дифузним Б крупноћелијским лимфомом (ДБКЛ).
Број протокола: M02810
18. Рандомизована, доструко-слепа студија фазе 3 која упоређује примену лека ПФ-05280014 уз паклитаксел и примену трастузубама уз паклитаксел у првој линији лечења пацијената са ХЕР2 позитивним метастатским карциномом дојке.
Број протокола: B3271002
19. Рандомизована, двоструко-слепа фармакокинетска студија лека ПФ-05280014 уз Таxотере и карбоплатин у односу на Херцептин уз Taxotere и карбоплатин као неоадјувантна терапија пацијенткиња са операбилним ХЕР2 позитивним карциномом дојке.
Број протокола: B3271004
20. Рандомизована, контролисана, отворена студија фазе 3 са циљем поређења терапије ВЕЛЦАДЕ (бортезомиб) мелфалан-преднизон и комбиноване терапије даратумумаб ВМП (Д-ВМП), код пацијената са претходно нелеченим мултиплим мијеломом, а код којих се не може применити високо-дозна терапија.
Број протокола: 54767414MMY3007
21. Друга б фаза отворене студије за поређење високе и ниске дозе Селинексора (Selinexor KPT-330) са две рандомизоване групе код пацијената са релапсирајућим/рефракторним дифузним лимфомом крупних Б ћелија (ДЛБЦЛ).
Број протокола: KCP-330-009
22. Двоструко слепо, плацебом контролисано, рандомизовано испитивање фазе III лека таселисиб и фулвестранта у поређењу са плацебом и фулвестрантом код жена у менопаузи са естроген рецептор позитивним и ХЕР2-негативним локално узнапредовалим или метастатским карциномом дојке које имају релапс или прогресију болести у току или након терапије инхибиторима ароматазе.
Број протокола: GO29058
23. Отворена, нерандомизована студија фазе 2 са сигурносним уводним периодом за процену ефикасности и сигурности PQР309 код пацијената са релапсом лимфома или рефракторним лимфомом.
Број протокола: PQR309-002
24. Рандомизована, мултицентрична студија II/III фазе, у којој се пореде МОР00208 са бендамустином насупрот ритуксимабу са бендамустином код пацијената са релапсним или рефракторним дифузним крупноћелијским Б лимфомом (R-R DLBCL) који нису погодни за високе дозе хемиотерапије (HDC) и аутологу трансплантацију матичних ћелија (ASCT) – B-MIND.
Број протокола: MOR208C204 Спонзор: MorphoSys AG CRO: Icon Clinical Research д.о.о., Београд

Главни истраживач: прим. др Јасна Пешић
25. Проспективно, нерандомизовано, мултицентрично, мултинационално отворено испитивање фазе III у две кохорте за процену безбедности асистиране и самосталне супкутане примене трастузумаба као адјувантне терапије код пацијената са операбилним раним ХЕР2 позитивним карциномом дојке.
Број протокола: MO28048
26. Рандомизована, мултицентрична, отворена студија III фазе за процену ефикасности и безбедности Трастузумаб емтансина у односу на Трастузумаб као аdjувантну терапију за пацијенткиње са ХЕР2-позитивним примарним карциномом дојке које имају резидуални тумор патолошки присутан у дојци или аксиларним лимфним чворовима после преоперативне терапије.
Број протокола: BO27938

Главни истраживач: др Ержебет Патарица-Хубер
27. Отворено испитивање са једном терапијском групом, фазе III, са флексибилним дозирањем орално примењеног тапентадола ПР код испитаника са хроничним болом услед малигног тумора који су завршили период одржавања у оквиру клиничког испитивања KF5503/15.
Број протокола: KF5503/52
28. Ефикасност, безбедност и подношљивост оралног узимања цебранопадола у поређењу са морфин сулфатом са продуженим ослобађањем код испитаника са хроничним умереним до јаким болом повезаним са карциномом.
Број протокола: KF6005/07
29. Отворено, мултицентрично испитивање за опис безбедности и подношљивости орално унешеног цебранопадола у периоду од 26 недеља код испитаника са болом повезаним са малигним тумором, а који су завршили лечење у испитивању KF6005/07.
Број протокола: KF6005/09
30. Рандомизована, двоструко слепа, плацебом контролисана, мултицентрична студија треће фазе, за процену аналгетске ефикасности и безбедности поткожне примене танезумаба (ПФ-04383119) код испитаника са карциномским болом који је превашодно узрокован метастазама у костима, а који примају основну опиоидну терапију.
Број протокола: A4091061
31. Рандомизована, двоструко слепа, плацебо контролисана,са паралелним групама мултицентрична студија фазе III за испитивање ефикасност, безбедност и подношљивости Naloxone HCL PR таблета са продуженим ослобађањем код пацијената са констипацијом индикованом опиоидима.
Број протокола: 0217/DEV Спонзор:Develco Pharma Schweiz AG CRO: SCOPE International

Главни истраживач: проф. др Марко Ерак
32. Фаза III мултицентрично, отворено, рандомизовано испитивање ефикасности ињекција леукоцитног интерлеукина (Мултикине) уз стандардну терапију (операција + радиотерапија или операција + истовремена хемиотерапија) у поређењу са само стандардном терапијом код пацијената са узнапредовалим примарним карциномом сквамозних ћелија усне дупље или меког непца.
Број протокола: CSOO1P3

Главни истраживач: доц. др Лазар Поповић
33. Отворена, мултицентрична, рандомизована студија фазе III за испитивање ефикасности и безбедности лека MPDL3280A (anti-PD-L1 антитело) у поређењу са хемиотерапијом код пацијената са локално узнапредовалим или метастатским уротелијалним карциномом бешике након неуспеле хемиотерапије платином.
Број протокола: GO29294
34. Мултицентрична, рандомизована, двоструко слепа, активно контролисана студија фазе 3 која процењује ефикасност и безбедност и.в. примењене комбинације про-нетупитанта / палоносетрона (260 мг / 0,25 мг) за превенцију мучнине и повраћања проузрокованих хемиотерапијом у поновљеним циклусима хемиотерапије код пацијената који примају високо еметогену хемиотерапију.
Број протокола: NEPA-15-18
35. Рандомизовано, двострукослепо, мултицентрично, мултинационално испитивање за проценуефикасности, безбедности и имуногеностилека SAIT101 у поређењу са ритуксимабом као имунотерапија прве линије код пацијената са фоликуларним лимфомом мале туморске масе.
Број протокола: AGB 002 Спонзор: ArchigenBiotech CRO: Quintiles д.о.о., Београд
36. Отворена студија 1.фаза за процену безбедности, подношљивости и фармакокинетика лека TAS-102 код пацијената са узнапредовалим солидним туморима и различитим степенима оштећења функције бубрега.
Број протокола: TO-TAS-102-107 Спонзор: TaihoOncology, Inc. CRO: INC Research UK Limited, Београд
37. Мултицентрична, рандомизована, плацебом контролисана, двоструко слепа студија фазе ИИИ лека атезолизумаба (anti PD-L1 antitelo) у комбинацији са гемцитабином/карбоплатином у поређењу са само гемцитабином/карбоплатином код пацијената са нелеченим локално узнапредовалим или метастатским уротелијалним карциномом који нису подобни за терапију на бази цисплатина
Број протокола: WO30070 Спонзор: F. Hoffmаnn – Lа Roche Ltd CRO: Iqviа
38. Мултицентрична, отворена студија са једном групом, фаза 1 б, новог инхибитора FGFR3(B-701) у комбинацији са пембролизумабом код испитаника са локално узнапредовалим или метастатским уротелним карциномом који су доживели прогресију након хемиотерапије на бази платине.
Број протокола: B-701-U22 Спонзор: BioClin Therаpeutics Inc CRO: PAREXEL Internаtionаl д.о.о
39. Фаза 2 студије безбедности, ефикасности и фармакокинетике G1T28 код пацијената са троструко негативним метастатским канцером дојке који примају гемцитабин и карбоплатин као хемиотерапију.
Број протокола: G1T28-04 Спонзор: G1 Therаpeutics CRO:OPTIMAPHARM д.о.о
40. Мултицентрична, мултинационална, рандомизована, отворена студија 3. фазе са паралелним групама за испитивање лека авелумаб (msb0010718c) у комбинацији са најбољом супортивном негом, у односу на саму најбољу супортивну негу, као терапије одржавања код пацијената са локално узнапредовалим или метастатским уротелијалним карциномом чија болест није напредовала након завршетка прве линије хемиотерапије која садржи платину.
Број протокола: B9991001 Спонзор: Pfizer, Inc. CRO: PPD Serbiа д.о.о.

Главни истраживач: доц. др Јелка Рајовић
41. Рандомизовано клиничко испитивање фазе 3 лурбинектедин (ПM01183) наспрам пегилованог липозомалног доксорубицина или топотекана код пацијената са карциномом јајника отпорним на платину (испитивање CORAIL).
Број протокола: CORAIL

Главни истраживач: доц. др Борислава Николин
42. Фаза III, рандомизовано, отворено, мултицентрично, глобално испитивање МЕДИ4736 као монотерапије и МЕДИ4736 у комбинацији са тремелимумабом у поређењу са стандардном терапијом код пацијената са рекурентним или метастатским карциномом сквамозних ћелија главе и врата (SCCHN).
Број протокола: D4193C00002
43. Рандомизована, двоструко слепа, плацебо контролисана клиничка студија фазе 2 којом се оцењује безбедност и ефикасност лека GL-0817 (са циклофосфамидом) у превенцији поновног појављивања болести код пацијената који имају HLA-A2+ и високи ризик од карцинома сквамозних ћелија усне дупље.
Број протокола: GL -0817 Спонзор: Gliknik Inc CRO: PSI CRO д.о.о. Београд

Главни истраживач: доц. др Биљана Кукић
44. Мултицентрично, рандомизовано клиничко испитивање терапије одржавања која се спроводи на основу анализа биомаркера у првој линији лечења метастатског колоректалног карцинома (MODUL).
Број протокола: MO29112 Спонзор: Roche CRO: Roche.

Главни истраживач: др Светлана Салма
45. Мултицентрична, рандомизована, плацебо контролисана, двоструко слепа студија фазе III примене лека атезолизумаб (anti-PD-L1 антитело) као адјувантне терапије код пацијената са карциномом бубрежних ћелија у високом ризику од развоја метастаза након нефректомије.
Број протокола: WO39210 Спонзор: F. Hoffmann–La Roche Ltd CRO: Iqvia

Главни истраживач: др Горана Матовина Брко
46. Рандомизована, двоструко слепа, плацебо контролисана, мултицентрична студија фазе III којом се испитују ефикасност и безбедност атезолизумаба у комбинацији са хемотерапијом за пацијенте са раним релапсирајућим рекурентним (иноперабилним локално узнапредовалим или метастатским) троструко негативним раком дојке.
Број протокола: MO39193 Спонзор: F. Hoffmann–La Roche Ltd CRO: Iqvia

Главни истраживач: проф. др Аљоша Мандић
47. Рандомизовано клиничко испитивање фазе 3 лурбинектедин (PM01183) наспрам пегилованог липозомалног доксорубицина или топотекана код пацијената са карциномом јајника отпорним на платину (испитивање CORAIL).
Број протокола: PM1183-C-004-14 Спонзор: Pharma Mar S.A. CRO: INC Research UK Ltd

Главни истраживач: прим. др сци мед. Катарина Мастиловић
48. Студија 3. фазе лека ADXS11-001 примењеног након хеморадијације као додатне терапије за високоризични, локално узнапредовали карцином грлића материце:AIM 2CERV.
Број протокола: ADXS001-02 Спонзор: Advaxis Inc. CRO: inVentiv Health

Главни истраживач: др Игор Ђан
49. Фаза III мултицентрично, отворено, рандомизовано испитивање ефикасности ињекција леукоцитног интерлеукина (Multikine) уз стандардну терапију (операција + радиотерапија или операција + истовремена хемиотерапија) у поредјењу са само стандардном терапијом код пацијената са узнапредовалим примарним карциномом сквамозних ћелија усне дупље или меког непца.
Број протокола: CSOO1P3 Спонзор: CEL-SCI Corporation, USA CRO: Ергомед д.д.д., Нови Сад


Лабораторијска истраживања:
Биолошке активности деривата фулерена C60 - in vitro и in vivo модели
МРИ и УВ-ВИС спектроскопија малигних телесних флуида
Скрининг антитуморских лекова (цис-платинум деривати, даунорубицин деривати, тиазофурин деривати)
Примарне хумане културе ћелија - карактеризација и идентификација
Генетске абнормалности код пацијената са лимфомима
МДР студије код примарних хуманих карциномаИСТРАЖИВАЊА
 
 
Преузмите овде
Захтев за одобрење
клиничког испитивања лека


Преузмите овде
Упутство за добијање
сагласности за спровођење
клиничких студија у ИОВ
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија