ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Сремска Каменица
Телефон: +381 (0)21 480 5500
Факс:
+381 (0)21 6613 741
Електронска пошта:
info@onk.ns.ac.rs
СТРАНА О Институту: Мисија, Визија, Основне вредности и принципи
О нама Извод из кућног реда Управа Управни и надзорни одбор Организација Стручна тела Делатност Шта лечимо Акредитација Образовна делатност Истраживања Пројекти Издаваштво Школа МРИ Студеничка Академија Културни догађаји за наше пацијенте Донације Лого и Фото

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ОСНОВНЕ ВРЕДНОСТИ И ПРИНЦИПИ ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

МИСИЈА

Институт за онкологију Војводине је здравствена установа терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа Републике Србије, која пружа онколошке здравствене услуге како на секундарном, тако и терцијарном нивоу и спроводи образовне и истраживачке активности из области онкологије.

Програм свеобухватног лечења онколошких обољења на нашем Институту, који је референтна здравствена установа на територији Војводине и наставна база Универзитета у Новом Саду, садржи следеће области:
превенцију и рано откривање,
дијагностику, лечење и рехабилитацију,
се спроводи кроз болнички информациони систем (БИРПИС) и хоспитални регистар Института за онкологију Војводине,
истраживање и образовање.

Институт за онкологију Војводине интегрише медицинску едукацију и научна истраживања у циљу континуираног побољшања квалитета рада, у складу са стандардима безбедне здравствене заштите и очувања животне средине.
Тимским радом, уз максимално коришћење расположивих ресурса непрекидно тежимо постизању високог степена задовољства - и наших пацијената као корисника услуга и запослених као пружаоца услуга, уз истовремено смањење ризика од настанка нежељених последица.

Циљ којем непрестано стремимо јесте постизање највиших могућих стандарда у пружању најширег спектра висококвалитетне здравствене заштите свима којима је здравље угрожено малигном болешћу, у свим сегментима рада Института за онкологију Војводине.

Наша мисија је промоција стручности и хуманог односа према човеку, уз примену савремених медицинских и информационо-комуникационих технологија и уз поштовање етичких принципа и кодекса, кроз спровођење активности усклађених са националном здравственом политиком.

ВИЗИЈА

Институт за онкологију Војводине стреми томе да, на бази дугогодишњег искуства, сталног развоја, улагања у кадрове и најсавременију опрему задржи позицију једног од најважнијих центара у области онкологију и буде једна од најуспешнијих здравствених установа у нашој земљи.

Тимски рад запослених, задовољство И мотивација на послу, стварање осећаја сигурности за пацијенте и запослене, а кроз достизање највишег нивоа стручности и квалитета у правовременом и максимално индивидуализованом пружању услуга здравствене заштите оболелима од малигних болести су идеје водиље у нашем континуираном развоју.

Стратешко опредељење управе Института је подршка И улагање у научноистраживачки рад и повезивање са другим онколошким центрима И образовним и научним установама у земљи и иностранству.

Изградња савремене, ефикасне, акредитоване здравствене установе, која свој рад обавља по највишим стандардима медицинске струке уз примену модерних информационих технологија и система, унапређујући здравље и побољшавајући квалитет живота оболелих, представља главни правац нашег деловања.

ОСНОВНЕ ВРЕДНОСТИ И ПРИНЦИПИ

Посвећеност и брига о сваком пацијенту:
кроз пружање савремених, квалитетних и правовремених дијагностичких и терапијских услуга, на најбољи могући и максимално индивидуализован и пацијенту прилагођен начин, од стране стручног, едукованог и компетентног кадра;
кроз поштовање свих права пацијента, одсуство било какве врсте дискриминације, а на такав начин да пацијент у сваком појединачном кораку у процесу рада добија потврду поштовања властитог интегритета и безбедности.
кроз примену савремених принципа у процесу здравствене неге (мониторинг здравствене неге и у електронској форми).

Стручност и изврсност у раду и пружању услуга здравствене заштите:
кроз постављање високих стандарда у пружању услуга здравствене заштите и непрестано унапређење квалитета рада, који проистичу из спремности Института за онкологију Војводине да омогући континуирану едукацију запослених, као и њихове способности да нове и унапређене технике и методе дијагностике и лечења усвоје и примене.

Стварање осећаја сигурности за пацијенте и запослене:
кроз изједначавање важности стварања осећаја сигурности са квалитетом услуга и високим стандардима у пружању услуга здравствене заштите, што се обезбеђује стручним, одговорним и посвећеним односом према пацијенту, док се међусобни односи запослених заснивају на толеранцији, уважавању и праведности, те неговању тимског приступа раду. Тежиште је на безбедности пацијената и запослених која се, између осталог, постиже неизоставним слеђењем предвиђених процедура у свим сегментима рада на Институту за онкологију Војводине.

Висок ниво очувања животне средине:
сав дијагностичко-терапијски рад на Институт за онкологију Војводине, као и сви пратећи процеси неопходни за функционисање здравствене установе одвијају се тако да се ни на који начин не угрожава природно окружење у којем се Институт за онкологију налази.МИСИЈА И ВИЗИЈА
Сви садржаји и информације на сајту су дати у најбољој намери.
Информације могу бити промењене без претходног обавештења.

 

Институт за онкологију Војводине
Пут доктора Голдмана 4
21204 Сремска Каменица
Република Србија